Các định nghĩa lại vô cùng chất ý nghĩa và rất thực tế